Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Coneix Sabadell

Descobreix Sabadell

Casa Duran
[ + Clica a les imatges per ampliar-les ]
La Casa Duran es troba en el límit de les muralles, a prop de l'antic camí de Granollers. La seva arquitectura té una doble funcionalitat: A la planta baixa es feien activitats agrícoles i industrials, a la planta primera era el lloc de residència de la família i el serveis. A l'edifici annexa hi havia l'assecat del sabó (processos relacionats amb l'agricultura i l'activitat preindustrial).

És un bé patrimonial des del 1958, actualment declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la legislació catalana.

El 1995 es van fer unes intervencions de “restauració”, sense respectar l'estructura arquitectònica original; aquestes actuacions van comportar un procés de rehabilitació integral de l'edifici, que ha acabat recentment.

L'any 2000 es va signar un conveni mitjançant el qual la Fundació “ la Caixa” feia donació de la propietat de la Casa Duran a l'Ajuntament de Sabadell.

L'entrada

Aquesta estança era el lloc d'accés a l'habitatge, però també un magatzem i una zona de treball, tal com ho demostra l'existència del trull de pedra, que era utilitzat per aixafar olives. Resulta especialment curiosa l'existència de la fresquera o gruta subterrània.

El celler (hi havia un celler petit on ara hi ha l'ascensor)

Aquest celler, conegut com el celler gran, conserva tots els elements arquitectònics i de contingut originaris: la volta, els arcs, els cups, la premsa, les bótes i altres peces utilitzades en el procés de vinificació que ja han estat restaurades.


El graner

Era el graner o magatzem del gra. Ha està restaurat d'acord amb les fotografies que es conserven i té les cinc portelles col·locades als seus respectius llocs.

L'estable i el cup

Era el lloc destinat a allotjar els animals de treball -bous, matxos, mules o cavalls-, però també un espai per a guardar estris del camp.

En una banda de la porta d'accés es troba una altra vitrina, on es pot apreciar diferents elements de la casa, com terracotes que feien de barret de xemeneies i els socarrats originals del ràfec de l'escala.

Paral·lelament a les obres de rehabilitació, s'ha efectuat una intervenció arqueològica que ha donat com a resultat més destacat la localització d'una sèrie d'estructures industrials relacionables amb uns antics tints dels Duran, datats el segle XVI, com també una fàbrica de sabó i ensimatges que al segle XVIII tenien els Duran.

La fàbrica de sabó

Datada al segle XIX s'ha documentat gràcies a les intervencions arqueològiques. Consta de diverses estructures per contenir les matèries primeres per a la fabricació del sabó (aigua, lleixiu, greix), d'una fogaina per elaborar-lo i dels dipòsit per refredar-lo.

La escala:

Era la forma d'accés a la planta noble i tenia, a part d'aquesta funcionalitat, altres àmbits d'interès que no són visitables, com el magatzem o botiga de l'oli, que era sota l'escala; o que ja han desaparegut, com l'Estudiet o despatx, que era a peu d'escala i que també va ser utilitzat com a dormitori del mosso.

A la Planta noble i residencial trobem:

La Biblioteca

Al segle XVII sembla que formava part de la cuina i durant els últims temps va ser la biblioteca de la casa; numerosos elements patrimonials originals han estat restaurats, com la porta, la làmpada i, sobretot, les pintures murals de les parets i del sostre.

La Habitació amb dues alcoves

Aquesta habitació dóna al pati lateral del carrer Sant Joan mitjançant un balcó. Era una de les cambres principals que es comunicava amb la biblioteca. Estava luxosament decorada amb teles al sostre i pintures a les parets que han estat restaurades. Té dues alcoves: una de gran i una altra de més petita. Són especialment remarcables els marcs de les alcoves que en una primera època, estaven recoberts amb una capa de pa de plata treballada amb la tècnica de la corladura, que li donava una aparença daurada.

La Habitació amb dues alcoves, dita de l'Àvia

Aquest és una altra de les habitacions nobles de la casa. A la primera meitat del segle XIX la va ocupar Pau Duran i Roca, que hi va morir l'any 1859. Té, igual que l'anterior, dues alcoves i interessants pintures a les parets. És situada a l'extrem oriental i el balcó dóna al carrer del Pedregar.

La Habitació del Davant o del Mig

És una altra de les estances nobles de la casa, que antigament havia fet les funcions de biblioteca i de despatx de Pau Duran i Roca i, darrerament, la de dormitori. No té cap alcova i el balcó dóna, igual que el de l'habitació anterior, al carrer del Pedregar.

La Sala

Manté la seva funció original de sala principal de la casa. És l'espai principal de la planta. La resta de les habitacions s'articulen al voltant d'aquest àmbit, com si fos l'atrium d'una casa senyorial de l'antiguitat romana. Les seves pintures són del segle XVIII, tenen influències italianitzants, demostrant el gust refinat de la família.
La sala no tenia gaire mobiliari, només uns seients a mode de càtedres, al voltant de les parets. Era un espai de reunions socials.

La Habitació dita la cambra de Sant Pere

És a la part oest, on originàriament es concentraven les habitacions del servei i dels mals endreços. Inicialment, doncs, quedava fora de la zona més noble de la casa. Manté la finestra original i lluïa, a principis del segle XVIII, un quadre que representava Sant Pere i que va donar nom a l'estança.

La Habitació dita del caragol

Aquesta cambra, dita del caragol perquè sembla que hi havia una escala de caragol que pujava a les golfes, conserva la finestra original, amb els festejadors, i una porta, ara aparedada, del segle XVI. Allotjava el personal i servia de lloc dels mals endreços. Darrerament, era un dormitori.

La Habitació dita de la Borriana o de les minyones

Aquest era un altre dels àmbits destinats al servei -darrerament hi dormien les minyones-. Hi ha unes escales que donen accés a les golfes i que deuen ser del segle XVIII, ja que anteriorment s'hi pujava per dues escales de caragol, una de les quals era a la sala.

La Habitació amb alcova, dita de l'Hort o de l'Àvia

Aquesta habitació és situada a la part nord i té sortida al jardí. Disposa d'una alcova gran i està decorada amb pintures. Al segle XVIII era coneguda com la cambra de l'avia o de l'Hort.

La Habitació amb dues alcoves que dona a l'hort

És situada al costat de l'anterior, també té sortida a l'hort i dues alcoves, una de les quals és de pas. Es pot apreciar la superposició de pintures d'èpoques diferents a les parets.

La Capella

El Duran participaven activament en la vida religiosa local, a través de confraries, beneficis, etc. però el tenir una capella també suposova prestigi social.

La Capella va tenir privilegis eclesiàstics. Això demostra el poder de la família Duran.

El Pati

Aquest espai es feia servir com a zona de passeig i de descans. Com els elements decoratius destaquen: brolladors, llindes i brancals de pedra, i com elements funcionals: bancs, piques de pedra i un pou.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat