Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Òrgans de govern i coordinació
L'Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional és un centre educatiu de titularitat municipal. La seva dependència orgànica és del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell:
- Regidor d'Educació: Joan Berlanga Sarraseca
- Cap del Servei d'Educació: Montserrat Duran Tauleria
- Cap de Centres Municipals: Anna Salmerón Jiménez

El Conservatori Professional i l'Escola Municipal de Música comparteixen la seva estructura de gestió i coordinació.

Consell Escolar
El Consell Escolar és el màxim òrgan de consulta i participació del centre. Hi estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa: equip directiu, professorat, alumnat, famílies, personal d'administració i servei, i també l'Ajuntament.

Equip directiu
L'actual equip directiu està format per: Joan Morera Casablancas (director), Josep Custodio del Alba (cap d'estudis), Miquel Angel Maestro Reche (secretari acadèmic) i Robert Armengol Díaz (cap d'activitats).

Claustre
El claustre és el conjunt del professorat del centre.


Departaments
Estan integrats per agrupacions de professors segons la seva especialitat. Els departaments es reuneixen periòdicament per debatre qüestions relacionades amb la seva matèria i mantenir viu el disseny curricular de les diferents matèries. Són els enllaços regulars entre els professors del departament i l'equip directiu. Igualment tenen al seu càrrec la coordinació dels aspectes docents i d'activitats que incumbeixen el seu departament. Els caps dels departaments, que han estat elegits pels membres de cada departament, formen part de la Comissió Pedagògica, on actuen de portaveus dels departaments respectius.


Comissió pedagògica
Està integrada pels caps de departament amb coordinació del cap d'estudis i el director. Debat, proposa i coordina les qüestions acadèmiques i de funcionament que afecten el desenvolupament del centre.


AMPA (Associació de mares i pares d'alumnes)
Els pares i mares estan organitzats en l'Associació de Mares i Pares d'alumnes. L'actual junta de l'AMPA la componen:
- President: Pere Elias Camprubí
- Secretari: Jordi Espuñes Colet
- Tresorera: Isabel Fitó Bartrina
- Vocals: Santi Vea Vilajuana

L'adreça electrònica de l'AMPA és: ampaconservatori@gmail.com
L'AMPA també disposa d'un blog: ampaconservatorisbd.blogspot.com

Junta de delegats
Els estudiants del Conservatori Professional i de l'Escola Municipal de Música de Sabadell tenen un delegat / representant per a cadascun dels grups de Llenguatge Musical (des del primer curs de l'Escola de Música i de 1r a 4t de GP) i d'Harmonia (5è i 6è de GP). Aquests representants s'escullen democràticament a principi de curs. Entre els delegats es forma la Junta de Delegats, que és qui proposa opinions, suggeriments i activitats al Consell Escolar per mitjà dels representants dels estudiants.

Personal d'administració i serveis
- Administradora: Asen Vaca Peña
- Conserges: Jordi Serrano Sánchez, Antonio Linares Moreno i Joan Gil Domínguez

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat