Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Avaluació i tutoria
La funció tutorial és una funció cooperativa que implica tota la comunitat educativa (alumnat, família i equip docent) i que garanteix un tracte personalitzat de l'alumnat.

Al llarg dels anys de permanència al centre l'alumne rep, a través del seu tutor, orientació en dos àmbits:
- L'acadèmic, amb el seguiment de la progressió acadèmica i assessorament quant a la trajectòria curricular en funció de les pròpies possibilitats.
- El personal, amb assessorament sobre el procés d'aprenentatge (adequació als mètodes d'estudi, recursos disponibles als centre, etc.).

Cada alumne té un tutor al centre, que és el professor/a de l'instrument principal, excepte en el Cicle Inicial, que és el professor de llenguatge musical.

L'avaluació és un element integrat en el procés formatiu i és el mitjà per obtenir informació sobre el procés d'aprenentatge i prendre decisions. Serveix per orientar i per reconduir coneixements i actituds al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge. L'avaluació serà contínua i integradora i es durà a terme per a cada assignatura, d'acord amb els objectius curriculars i els criteris d'avaluació fixats pel centre. Totes les activitats del curs (classes, audicions, proves, etc. ) formen part de la valoració final de l'alumne.

L'aprenentatge de l'alumnat parteix de l'avaluació inicial, que té caràcter de diagnòstic i que és fonamental per detectar els coneixements i les aptituds de l'alumne i poder-lo orientar i dissenyar-ne l'itinerari formatiu. L'avaluació continuada té com a objectiu informar de l'evolució i progrés de l'aprenentatge de l'alumnat per poder oferir ajudes i flexibilitzar algunes decisions tenint en compte el ritme d'aprenentatge i les necessitats individuals de cadascun. L'avaluació sumativa es produeix al final d'un període (parcial) o al final de curs (final).

L'avaluació sumativa la fa la comissió d'avaluació, que adopta les decisions per consens en una junta d'avaluació. Aquesta comissió esta composta pel professorat que intervé en l'activitat educativa de l'alumne/a durant el curs escolar. Hi ha dues juntes d'avaluació al llarg del curs escolar, al febrer i a final de curs, en què es confeccionen els informes que es lliuren als alumnes pel tutor/a. Per informar de casos en què s'ha detectat alguna dificultat en el seguiment del curs o en què cal fer orientacions especials en el procés d'aprenentatge es lliura informes extraordinaris a finals de novembre i a finals de març o principis d'abril. Els informes extraordinaris són només informatius, sense qualificació.

En els informes d'avaluació queda reflectida l'assistència, l'actitud a classe, l'estudi a casa, el rendiment i la qualificació numèrica, que va de l'1 al 10. Les qualificacions iguals o superiors a 5 es consideren positives, i són puntuacions negatives aquelles inferiors a 5.

En els primers cicles l'avaluació continuada té més pes, ja que l'interès rau en crear l'hàbit d'estudi. El pes de les dues avaluacions en l'avaluació final és el següent:

- Bàsic 1 i 2, Adults 1 i 2, Programa Avançat: Continuada (60%) i Sumativa (40%)
- Bàsic 3 i 4, Adults 3: Continuada (55%) i Sumativa (45%)
- Mitjà 1 i 2, Adequació 3, Grau Professional 1 i 2: Continuada (50%) i Sumativa (50%)
- Grau Professional 3 i 4: Continuada (45%) i Sumativa (55%)
- Graup Professional 5 i 6: Continuada (40%) i Sumativa (60%)

Mecanismes d'avaluació d'instrument
- Examen tècnic, només en alguns departaments i programes. Objectiu: avaluar el treball que l'alumnat ha fet sobre els exercicis tècnics proposats pel professor/a i els estudis treballats fins al moment. Data: última setmana de novembre o primera de desembre. Es pot plantejar de manera individual a la classe o per grups de 2 o més professors/es.
- Audició de 1r quadrimestre. Objectiu: avaluar el progrés global que els alumnes han fet al llarg del primer quadrimestre. Data: primera setmana de febrer. Es pot fer amb un únic tribunal per instrument o partit en dos tribunals, i dividit per nivells.
- Audició de 2n quadrimestre. Objectiu: avaluar el progrés global que els alumnes han fet al llarg del segon quadrimestre. Data: primera setmana de juny. Es pot fer amb un únic tribunal per instrument o partit en dos tribunals, i dividit per nivells.
- Concerts i activitats extraordinaris. Cada departament pot organitzar concerts i activitats extraordinaris, l'avaluació dels quals es pot afegir a l'avaluació sumativa de l'alumne, però sempre positivament. En cap cas és penalitzarà l'alumnat que no hi participi.


Informacions relatives a l'Escola de Música
- L'alumnat de Bàsic 1 només repetirà curs si suspèn llenguatge i instrument, però si suspèn només una de les assignatures promocionarà de curs.
- A partir de Bàsic 2, si l'alumne/a no supera el llenguatge Musical ha de repetir curs. Per tant, el curs al qual l'alumne/a està matriculat és sempre el corresponent al de Llenguatge Musical, el qual pot no correspondre al nivell d'instrument. Si suspèn una altra assignatura pot promocionar, però ha de recuperar l'assignatura suspesa en el curs següent.
- Assignatures i programes avaluades sense valoració numèrica: Iniciació (els tres cursos), Cor infantil i Instrument del Programa Adults.
- El temps màxim de permanència és de 3 anys cada dos cursos (PB1 i 2, PB 3 i 4 i PM 1 i 2) ), i només és pot repetir una vegada un mateix curs d'instrument. Aquesta permanència es pot ampliar un any més en casos excepcionals i a proposta de l'equip docent de l'alumne/a.
- Per obtenir el Diploma d'estudis musicals cal haver superat el Programa Mitjà 2 amb qualificació positiva de totes les assignatures.


Informacions relatives al Conservatori Professional
Els ensenyaments professionals de música estan regulats pel “Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés”. En els següents articles se'n parla de l'avaluació, la promoció i la permanència:

Article 10: Avaluació
- L'avaluació del procés d'aprenentatge serà contínua i integradora, i es durà a terme per a cada assignatura en referència als objectius establerts a l'annex 1 d'aquest Decret, i tenint en compte els objectius que el centre estableixi en el projecte curricular.
- L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat que intervé en la formació de l'alumne/a, reunits en junta d'avaluació i coordinats per la persona tutora. Les decisions relatives a les qualificacions de les assignatures es prendran de manera col·legiada.
- Els resultats de l'avaluació de cada assignatura del currículum s'expressaran per mitjà d'una escala de puntuació d'1 a 10 sense decimals, i serà necessària una qualificació mínima de 5 per considerar-la positiva.
- L'alumnat pot recuperar les assignatures mitjançant la superació de les proves extraordinàries.

Article 11: Promoció
- L'alumnat promocionarà de curs malgrat no hagi superat un màxim de dues assignatures, la recuperació de les quals les realitzarà en el curs següent. Si les assignatures no superades, d'un o més cursos, són tres o més, no podrà promocionar de curs i haurà de repetir-lo.
- Si les assignatures avaluades negativament es refereixen a la pràctica de la música i tenen continuïtat en el curs següent, es podran considerar superades, si es donen simultàniament les següents condicions: a) Superació de l'assignatura/es vinculades del curs següent. b) Informe favorable de la junta d'avaluació.
- En la resta de casos d'assignatures avaluades negativament l'alumnat haurà de dur a terme les activitats d'ensenyament-aprenentage corresponents a les classes de les assignatures no superades en el curs anterior. Les assignatures optatives avaluades negativament poden ser canviades, a sol·licitud de l'alumnat, amb el vistiplau de l'equip docent.
- L'alumnat que quan acabi el sisè curs tingui tres o més assignatures pendents de superació, haurà de repetir la totalitat del curs. Si les assignatures avaluades negativament són com a màxim dues només caldrà que superi les assignatures pendents.

Article 12: Permanència
- El límit de permanència en el grau professional de música és de: vuit anys per a qui accedeix a primer curs, set anys per a qui accedeix a segon curs, sis anys per a qui accedeix a tercer curs, cinc anys per a qui accedeix a quart curs, quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs, tres anys per a qui accedeix a sisè curs. No es podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en el cas de sisè.
- El Departament d'Educació, amb caràcter excepcional, a proposta de la direcció del centre i previ informe de la comissió avaluadora de l'alumna/e, podrà ampliar en un any la permanència en el grau professional, en supòsits greus que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis.

Altres consideracions que no apareixen en el Decret anterior:
- Si la Comissió d'Avaluació ho considera convenient l'alumne/a podrà fer dos cursos en un any acadèmic.
- L'alumne/a podrà canviar d'especialitat instrumental amb un informe favorable del professorat de les dues especialitats (Ordre EDU/518/2008, de 26 de novembre, per la qual s'estableixen les condicions per al canvi d'especialitat dins de l'ensenyament de grau professional de dansa i de música).
- Alumnes amb altes capacitats en música: Es consideren alumnes d'altes capacitats en música els alumnes en què es donen les circumstàncies següents: 1/ Tenen una edat inferior a la que correspon als ensenyaments de música de grau professional que li corresponen. 2/ Tenen una mitjana dels ensenyaments de música de grau professional d'excel·lent o matrícula d'honor. 3/ Tenen la voluntat de professionalitzar-se, seguint estudis artístics superiors en música. El Conservatori es coordinarà amb l'Institut per dur a terme la tutoria i orientació d'aquests alumnes, de manera que puguin tenir tots els requisits per accedir a la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors de música a una edat avançada, intentant flexibilitzar els estudis de règim general d'ESO i batxillerat amb plans individualitzats.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat