Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Avaluació i tutoria
La funció tutorial és una funció cooperativa que implica tota la comunitat educativa (alumnat, família i equip docent) i que garanteix un tracte personalitzat de l'alumnat.

Al llarg dels anys de permanència al centre l'alumne rep, a través del seu tutor, orientació en dos àmbits:
- L'acadèmic, amb el seguiment de la progressió acadèmica i assessorament quant a la trajectòria curricular en funció de les pròpies possibilitats.
- El personal, amb assessorament sobre el procés d'aprenentatge (adequació als mètodes d'estudi, recursos disponibles als centre, etc.).

Cada alumne té un tutor al centre, que és el professor/a de l'instrument principal, excepte en el Cicle Inicial, que és el professor de llenguatge musical.

L'avaluació és un element integrat en el procés formatiu i és el mitjà per obtenir informació sobre el procés d'aprenentatge i prendre decisions. Serveix per orientar i per reconduir coneixements i actituds al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge. L'avaluació serà contínua i integradora i es durà a terme per a cada assignatura, d'acord amb els objectius curriculars i els criteris d'avaluació fixats pel centre. Totes les activitats del curs (classes, audicions, proves, etc. ) formen part de la valoració final de l'alumne.

L'aprenentatge de l'alumnat parteix de l'avaluació inicial, que té caràcter de diagnòstic i que és fonamental per detectar els coneixements i les aptituds de l'alumne i poder-lo orientar i dissenyar-ne l'itinerari formatiu. L'avaluació formativa posterior la porta a terme el conjunt de professors de l'alumne, que es reuneixen regularment convocats pel tutor o tutora o a petició d'algun altre dels professors.

L'avaluació serà efectuada per la comissió d'avaluació i adoptarà les decisions per consens. Aquesta comissió estarà composta pel professorat que intervé en l'activitat educativa de l'alumne/a durant el curs escolar.

Hi ha dues juntes d'avaluació al llarg del curs escolar, al febrer i a final de curs, en què es confeccionen els informes que es lliuren als alumnes pel tutor/a o bé (al final de curs) enviats a casa.
Per informar de casos en què s'han detectat problemes o en què cal fer orientacions especials en el procés d'aprenentatge es lliura informes extraordinaris a finals de novembre i a finals de març.

En els informes d'avaluació queda reflectida l'assistència, l'actitud a classe, l'estudi a casa, el rendiment i la qualificació numèrica, que va de l'1 al 10. Les qualificacions iguals o superiors a 5 es consideren positives i són puntuacions negatives aquelles inferiors a 5.

En els mesos de novembre i març els tutors podran elaborar un informe extraordinari, si ho consideren adient, només en aquells casos en què l'alumne presenti alguna dificultat en el seguiment del curs. Aquest serà informatiu i sense qualificació.

Informacions relatives a l'Escola de Música
- La qualificació negativa en dues o més assignatures impedirà la promoció al curs següent.
- Si l'alumne/a no supera el llenguatge Musical ha de repetir curs. Per tant, el curs al qual l'alumne/a està matriculat és sempre el corresponent al de Llenguatge Musical, el qual pot no correspondre al nivell d'instrument.
- En els tres cursos del Programa Iniciació i en les assignatures Cor infantil (Programa Bàsic) i Conjunt alevins (Bàsic 2), l'avaluació és sense qualificació.
- El temps màxim de permanència és de 3 anys cada dos cursos (PB1-2, PB 3-4 i PM). Aquesta permanència es pot ampliar un any més en casos excepcionals i a proposta de l'equip docent de l'alumne/a.
- Per obtenir el Diploma de Nivell Elemental cal haver superat el nivell Bàsic 4 amb totes les assignatures aprovades.


Informacions relatives al Conservatori Professional
- Amb dues assignatures suspeses es pot promocionar de curs, però s'han de recuperar en el curs següent. L'alumne que hagi de repetir un curs ho haurà de fer de manera completa fins hi tot les assignatures que hagi aprovat; això últim serà d'aplicació a tots els cursos a excepció de sisè.
- El límit de permanència en els ensenyaments professionals de música és de: vuit anys per a qui accedeix a primer curs, set anys per a qui accedeix a segon curs, sis anys per a qui accedeix a tercer curs, cinc anys per a qui accedeix a quart curs, quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs, tres anys per a qui accedeix a sisè curs. No es podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en el cas de sisè.
- En determinats casos (canvi d'instrument, estudiants amb necessitats especials...) es pot demanar una ampliació del temps de permanència sol·licitant-la al Departament d'Educació de la Generalitat.
- Si la Comissió d'Avaluació ho considera convenient l'alumne podrà fer dos cursos en un any acadèmic o canviar d'especialitat instrumental, amb una prova de nivell extraordinària.
- Alumnes amb altes capacitats en música: Es consideren alumnes d'altes capacitats en música els alumnes en què es donen les circumstàncies següents: 1/ Tenen una edat inferior a la que correspon als ensenyaments de música de grau professional que li corresponen. 2/ Tenen una mitjana dels ensenyaments de música de grau professional d'excel·lent o matrícula d'honor. 3/ Tenen la voluntat de professionalitzar-se, seguint estudis artístics superiors en música. El Conservatori es coordinarà amb l'Institut per dur a terme la tutoria i orientació d'aquests alumnes, de manera que puguin tenir tots els requisits per accedir a la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors de música a una edat avançada, intentant flexibilitzar els estudis de règim general d'ESO i batxillerat amb plans individualitzats.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat