Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Conservatori i Escola Municipal de Música

Portada
Presentació
Escola de Música
Conservatori Professional
Oferta educativa
Òrgans de govern
Avaluació i tutoria
Formacions musicals
Itineraris de música moderna
Activitats i concerts
Estudiants
Horaris i edificis
Calendari escolar
Preinscripció i matrícula
Adreces i telèfons
Documents
Enllaços d´interés
Definició del centre i objectius
L'Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional és un centre municipal únic d'ensenyaments musicals que reuneix dues entitats diferenciades i que tenen uns objectius concrets cadascuna: l'Escola Municipal de Música, on es cursen estudis no reglats, i el Conservatori, on s'estudien programes encaminats a l'obtenció del títol d'ensenyaments professionals de Música. Ambdues entitats comparteixen l'espai, el claustre de professors, l'administració i el personal de serveis, així com l'equip directiu i el Consell Escolar. Difereixen, però, en els objectius i el servei que ofereixen a la ciutadania.

L'Escola Municipal de Músicaofereix ensenyaments per a nens i nenes a partir de 5 anys. Inclou un cicle inicial i sis cursos de nivell progressiu (bàsic i mitjà), així com un cicle de tres cursos per a adults. L'escola disposa també d'altres programes de diferents nivells i continguts adreçats a diferents perfils d'usuari, cap dels quals no condueix a l'obtenció d'un títol homologat.

Objectius de l'Escola Municipal de Música:

- Oferir ensenyaments de qualitat optimitzant els recursos públics que es destinen a l'ensenyament musical i facilitant programes de llarga i curta durada d'aprenentatge musical a la ciutadania.
- Afavorir que tothom tingui l'oportunitat d'apropar-se a la música en condicions d'igualtat.
- Diversificar l'oferta educativa, no tan sols en matèria d'estils musicals, sinó de l'edat de l'alumnat.
- Crear i potenciar les agrupacions musicals, tant corals com instrumentals.
- Preparar, quan sigui necessari, els alumnes per a la prova d'accés als ensenyaments professionals.
- Preparar, quan sigui necessari, els alumnes de programes avançats per a les proves d'accés a diferents cursos dels ensenyaments professionals.

Els estudis que ofereix el Conservatori Professional de Sabadell són els reglats corresponents a aquesta franja d'estudis oficials. L'accés està regulat per una prova d'accés que habitualment es fa, un cop finalitzat el nivell elemental, a 1r curs d'ensenyaments professionals. També es pot accedir al Conservatori amb un trasllat d'expedient procedent d'altres conservatoris o bé, procedint d'estudis no reglats, mitjançant una prova d'accés a qualsevol dels nivells dels ensenyaments professionals.

El centre disposa d'un conveni de sosteniment signat entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest Conveni estableix que el centre pot oferir un màxim de 180 places subvencionades, repartides en sis cursos.

Objectius del Conservatori Professional:

- Formar i educar a l'alumne, dins uns estudis curriculars, a través de la pràctica i la teòrica de la Música.
- Preparar l'alumne per a l'obtenció de la titulació d'ensenyaments professionals de Música.
- Preparar, si s'escau, a l'alumne per a l'ingrés al nivell superior d'estudis musicals.
- Facilitar al màxim als estudiants la compaginació dels estudis musicals amb els de règim general i obligatoris.
- Proporcionar a l'alumnat l'oportunitat de conèixer el context real del món professional.
- Fomentar un espai d'activitat que englobi la producció, la difusió i la formació musical.

Són objectius comuns dels dos centres:

- Fomentar que els alumnes gaudeixin de la música en la seva expressió individual, com a experiència personal, i com a experiència social i col·lectiva mitjançant actuacions en públic.
- Estimular la creativitat i la imaginació pròpies d'una activitat artística.
- Formar l'alumne de manera global, tot donant-li els continguts curriculars necessaris en cada moment de la seva evolució i també desenvolupant la iniciativa personal, la curiositat, l'esperit participatiu, l'esperit crític i la constància en l'estudi.
- Ensenyar a escoltar i incorporar el consum musical selectiu en la pròpia quotidianitat, fomentant la participació com a públic en la realitat artística i cultural de la ciutat.
- Adequar i diversificar al màxim el currículum i les metodologies per tal d'atendre a la diversitat.
- Proporcionar a l'alumnat un suport personal, acadèmic i d'orientació al llarg dels seus anys de permanència en el centre, mitjançant les tutories i les reunions amb els diferents equips docents.
- Apropar la música i la cultura musical a la ciutadania.
- Integrar les activitats que es generin des de l'Escola de Música i el Conservatori dins l'àmbit cultural i social de la ciutat.

La família de l'alumne és el seu primer nucli de formació. És per això que el compromís de col·laboració de la família amb l'equip de professionals del centre és indispensable per aconseguir un procés formatiu, efectiu i coherent.

Associacions:

L'Escola Municipal de Música de Sabadell forma part de l'ACEM (Associació Catalana d'Escoles de Música), i el Conservatori Professional de Música de Sabadell és soci de l'ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D'altra banda, el Conservatori té signat un conveni de col·laboració amb l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) per a la realització de pràctiques de pedagogia (Practicum).

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat