Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Canvi Climàtic

Ets a:...Estratègia Municipal Mitigació Canvi climàtic

Canvi Climàtic
Estratègia Municipal Mitigació Canvi climàtic
Protocol Sostenibilitat i Canvi Climàtic
Estratègia Municipal per a la Mitigació del Canvi Climàtic de Sabadell (2008-2012)

L'estratègia dona resposta al compromís de la ciutat amb el Protocol de Kioto, i el Pacte d'alcaldes europeus contra el canvi climàtic, signat per un gran nombre d'ajuntaments a Catalunya.

L'estratègia té com a objectiu final la reducció de les emissions de CO2 equivalents municipals (incloent tots els sectors generadors d'emissions, no només les dependències municipals). La fita de reducció acordada és de 6,75% pel període 2008-2012, passant de 4,36 tones de CO2 equivalent per càpita i any a 3,98.

Aquest pla estratègic recull tot el treball realitzat pels 27 agents socials del municipi que conformen el Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic a Sabadell, òrgan de decisió en la política energètica i sostenibilitat, i que ha comptat amb el recolzament tècnic i metodològic dels tècnics municipals i de l'empresa consultora Minuartia Estudis Ambientals i basat en la diagnosi d'emissions prèvia realitzada durant l'any 2008.
El pla de treball consta de 25 projectes i 8 iniciatives, aglutinades principalment sota els eixos de gestió energètica intel·ligent i una mobilitat orientada als desplaçaments no motoritzats. Aquests projectes, de diversa temàtica i profunditat, precisen de la col·laboració de tots els agents implicats per arribar a complir els objectius de reducció, i molt especialment, de la ciutadania i dels sectors productius.


RESULTATS. El balanç d'execució de l'EMMCC 2008-2012 aporta resultats positius, amb un grau d’execució global del 55,67% del total.

Les dades mostren una evolució positiva de les emissions de GEH de la ciutat, amb una disminució del 17,5% de les emissions globals de CO2eq de la ciutat al 2011 respecte al 2005 en termes absoluts. Tenint en compte l’increment poblacional del 5,6% de 2005 a 2012, la reducció de les emissions de CO2eq per càpita és encara superior amb un 21,8% de reducció de 2005 a 2011.

Descarregar Informe execució EMMCC 2008-2012.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat