Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Viure a Sabadell

Canvi Climàtic

Ets a: Viure a Sabadell  >  Natura i Medi Ambient  >  Canvi Climàtic  > Canvi climàtic Sabadell

Canvi Climàtic
Estratègia Municipal Mitigació Canvi climàtic
Protocol Sostenibilitat i Canvi Climàtic
Canvi climàtic a Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell, en base als compromisos derivats del Protocol de Kioto i atesos els esforços de les administracions i sectors productius per tal de reduir els efectes del canvi climàtic a nivell global (IPCC o el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya, entre d'altres), ha dut a terme diverses actuacions per tal de fomentar una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Al 2002 s'aprova i s'inicia la implementació de l'Agenda 21 Local de Sabadell), per un període de 10 anys i amb un total de 144 accions, recollides en el Pla d'Acció Local Sabadell Sostenible (PALSS).


Al 2007, s'encarrega una diagnosi d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per tal de conèixer l'estat de la qüestió i les tendències en diversos sectors generadors d'emissions.

Al gener de 2008, es constitueix el Protocol per la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic, taula participativa que assessora l'ens local en matèria de canvi climàtic i ha estat l'òrgan impulsor de l'Estratègia Municipal per a la Mitigació del Canvi Climàtic de Sabadell.

A l'octubre de 2008, Sabadell aprova l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i alcaldesses europees contra el canvi climàtic (Convenant of Mayors) que recull les obligacions a nivell municipal per tal d'assolir el triple 20 (20% de reducció d'emissions, 20% d'energia amb origen renovable i reducció del 20% en consum energètic al 2020). Els compromisos detallats de l'adhesió al pacte d'alcaldes es basen en l'elaboració d'una diagnosi, elaboració i execució d'un pla d'acció, dur-lo a terme i a informar periòdicament del seguiment.

Al mes de maig de 2009, el ple municipal aprova l'Estratègia Municipal per a la Mitigació del Canvi Climàtic a Sabadell (2008-2012), pla estratègic municipal per lluitar con el canvi climàtic. Es tracta del primer pla municipal de lluita contra el canvi climàtic aprovat per un ple a Catalunya, que té el seu equivalent a nivell europeu en els Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) o Sustainable Energy Action Plan.

Del 2008 fins al desembre de 2012 s'executa l'Estratègia Municipal de Mitigació, amb resultats força satisfactoris pel que fa al % de reducció d'emissions i la diversitat d'activitats i projectes executats. [Veure informe de resultats]

Al 2014 s'inicia el procés d'actualització i edició d'un nou pla local contra el canvi climàtic, pel període 2015-2020, amb un focus especial sobre la qualitat de l'aire i l'adaptació al canvi climàtic, en línia amb la iniciativa de Mayors Adapt.

El mes d'octubre de 2016 s'aprova el nou PLA D'ACCIO PER L'ENERGIA SOSTENIBLE DE SABADELL (2016-2020), que referma i actualitza el comrpomís de l'Ajuntament, establint objectius de reducció d'emissions fins al 2030.

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat