Ajuntament de Sabadell  
 Oficina de Patrimoni
Arraona publica diferents tipus de contribucions en les seccions Dossier, Recerques, Notes, Testimonis, Des de l’Arxiu, Des dels Museus, Novetats Bibliogràfiques i Ressenyes.


PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ-----------------------------------------------------------------------

El Consell de Redacció és responsable de l’avaluació dels treballs rebuts i decideix si els accepta. Els experts del Consell de Redacció, poden proposar esmenes i adaptar el text a l’estil de la publicació o per a millorar-ne la comprensió.

La proposta de treball s'ha d'enviar a l'adreça ahs@ajsabadell.cat indicant en el cos del missatge "Arraona".


PRESENTACIÓ DELS TEXTOS------------------------------------------------------------------------

Presentació dels articles

L'extensió màxima recomanada per a cada article d'una secció és:

- Dossier temàtic: 24.000-35.500 caràcters. Nombre màxim de notes a peu de pàgina en tot l'article: 5. Nombre màxim d'il·lustracions acompanyant l'article: 5.
- Recerques: 24.000-94.000 caràcters (10-35 p.) Nombre màxim d'il·lustracions acompanyant l'article: 10
- Notes: 2500-24000 caràcters (1-10 p.) Nombre màxim d'il·lustracions acompanyant l'article: 5
- Testimonis: 24.000-94.000 caràcters (10-35 p.) Nombre màxim d'il·lustracions acompanyant l'article: 10
- Ressenyes: 2400-7200 caràcters

La primera pàgina ha d'incloure:
- Títol de l'article, nom i cognoms de l'autor; resum d'entre 500 i 700 caràcters; 5 paraules clau de la temàtica de l'article; adreça postal i electrònica de l'autor o autors.
- En les Ressenyes cal la citació bibliogràfica del llibre o document a ressenyar.

- Si dins d'un mateix article cal separar apartats, aquests s'han de numerar a la manera: 1, 1.1., 1.1.1, 2 etc.
- Les cites i transcripcions aniran en cursiva quan la llengua no sigui el català. Si tenen una extensió destacable han d'anar entrades en el cos del text.


Il·lustracions

Els articles poden incloure taules, gràfics i altres tipus d'il·lustracions identificades detalladament amb:

Numeració de la Figura. Títol o descripció. Data, Autor, Procedència i Autoria de la reproducció.

p. ex: FIGURA 1. Despatx de l'advocat Martí, ca. 1930-1932. Fotografia: Mateu Rifà (MHS). Reproducció: Lluís Brunet.Cites de documents i bibliografia

- Documents d'arxiu:

Centre d'arxiu, Fons documental, Secció, Sèrie documental, Descripció del document, número o foli, data / s. (Signatura topogràfica).

p. ex: Arxiu Històric de Sabadell (d'ara Endavant AHS), Fons Municipal, Governació, Expedients Generals, núm. 118/1930, Adjudicació dels Treballs d'Enllumenat del c. Colomer, f. 123r. (AMH 883/2).

En cites successives amb repetició de dades cal abreujar a la manera de sigles i punts:

p. ex: AHS. FM. Governació. Adjudicació dels Treballs ... f. 124. (AMH 883/2).

- Articles de publicacions en sèrie:
Nom COGNOMS, "Títol article", Títol revista, núm. o vol. (Data), p. x-i.

- Monografies:
Nom COGNOMS, Títol, Lloc edició: editor, any, p. x-i, x p.

- Tesis i documents inèdits:
Nom COGNOMS, "Títol", tipus de treball, editorial, lloc, data, pàg. x-i, (localització).

- Fonts orals:
[Emissor] Nom COGNOMS, Títol, notes aclaridores, Lloc, data.

- Recursos en línia:
Nom COGNOMS, Títol, [En línia], Versió, Lloc: editor, data de publicació o actualització [Data de la consulta].


Transcripcions de documents

Per a la transcripció de la totalitat o part de qualsevol document històric, consulteu:

Lluïsa Casas i Loscos, Laureà Pagarolas i Sabaté, Josep Fernández i Trabal. "Normes per a la transcripció dels Dietaris de la Generaliat de Catalunya, 1411-1714". Treball inèdit. Barcelona, ??maig de 1988. 15 p. (Arxiu Històric de Sabadell. Biblioteca. 4t 210-9).
Foto edifici

Arxiu Històric Municipal de Sabadell
Carrer Indústria, 34
Sabadell 08202
Telèfon: 93 726 87 77 / 93 726 81 21 / 93 747 81 55
Fax: 93 727 57 03

ahs@ajsabadell.cat

© Ajuntament de Sabadell,
tots els drets reservats

Nota legal

Accessibilitat